Tietosuojaseloste

Tämä on Euroports Finland Oy:n EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen tietosuojaseloste.

 

Rekisterinpitäjä ja rekisterinpitäjän yhteystiedot

Nimi: Euroports Finland Oy, Y-tunnus: 2134461-1
Osoite: Hakunintie 23, 26100 Rauma
Puhelinnumero: 0444213264
Sähköpostiosoite: tietosuoja@euroports.fi

 

Rekisterin nimi

Euroports Finland Oy:n uutiskirje- ja markkinointirekisteri.
 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn oikeusperuste

Henkilötietoja kerätään sähköpostilla tapahtuvan uutiskirjeen ja asiakastiedotteen lähettämiseen, sekä postin kautta lähetettävien mainoskirjeiden ja Euroports Finlandin henkilöstö- ja asiakaslehden lähettämistä varten.
Oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on tapauskohtaisesti joko henkilön suostumus, joka on dokumentoitu palveluntuottajan järjestelmään tai rekisterinpitäjän oikeutettu etu.
Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.
 

Rekisterinpitäjän oikeutetut edut

Rekisterinpitäjän oikeutettuna etuna on tehdä puhelimitse ja sähköpostitse sekä muilla sähköisillä välineillä tapahtuvaa suoramarkkinointia asiakkaille rekisterinpitäjän tuotteiden ja palveluiden markkinoimiseksi, kuten Laissa sähköisen viestinnän palveluista (2014/917, 24. luku) on määritelty.
Lähetämme uutiskirjeitä nykyisille asiakkaillemme ja nämä uutiskirjeet voivat sisältää tuotteidemme ja palveluidemme markkinointia selvästi erottuvalla tavalla. Toteutamme suoramarkkinointia tapauskohtaisesti puhelimitse, sähköpostin tai muiden sähköisten välineiden sekä perinteisen postin avulla.
 

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat rekisteröidyn sähköpostiosoite (uutiskirje) sekä nimi ja yhteystiedot (mainoskirjeisiin sekä Euroports Finlandin henkilöstö- ja asiakaslehteen).

 

Rekisterin tietolähteet

Rekisterin henkilötietoja kerätään joko suoraan rekisteröidyltä itseltään asiakaskohtaamisten yhteydessä, uutiskirjeen kautta tai Euroports Finlandin internet-sivuilla täytettävien lomakkeiden avulla. Lisäksi rekisteriin viedään tietoja rekisterinpitäjän toimesta aiemman yhteydenpidon pohjalta, esim. aiempi asiakassuhde, tapaaminen tai muu yhteydenpito. Keräämme tietoja myös julkisista lähteistä, kuten yhteisöasiakkaan internet-sivuilta. Voimme tapauskohtaisesti hankkia rekisteröityjen yhteystietoja myös rekisterinpitäjän yhteistyökumppaneilta, jotka käyttävät tietolähteinään yleisesti saatavilla olevia tietolähteitä.

 

Henkilötietojen vastaanottajat

Uutiskirjeen ilmoittautumisten hallinnassa ja uutiskirjeiden lähetyksessä käytetään palveluntuottajan (myöhemmin Käsittelijä) järjestelmää, joka toimii järjestelmän ylläpitäjänä.
Käsittelijällä on tekninen pääsy rekisterin sisältämiin henkilötietoihin, mutta Käsittelijällä ei ole oikeutta käyttää henkilötietoja millään tavalla hyödyksi eikä rekisterinpitäjä luovuta tietoihin käyttöoikeutta. Käsittelijä voi käsitellä henkilötietoja ainoastaan rekisterinpitäjän pyynnöstä esim. ongelmanselvitystilanteissa.

 

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

 

Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötietoja säilytetään Käsittelijän Internet-palvelimilla sijaitsevassa uutiskirjeiden hallintajärjestelmässä. Käsittelijä huolehtii palvelinlaitteiston ja järjestelmän fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta asiaankuuluvasti.
Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

 

Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään markkinointirekisterissä niin kauan, kuin henkilö on B2B-kontaktina vaikuttamassa yrityksen / organisaation ostopäätöksiin tarjoamiimme tuotteisiin ja palveluihin liittyen. Tämän jälkeen hänen tietonsa poistetaan tai anonymisoidaan. Mikäli henkilö vastustaa tietojensa käyttöä suoramarkkinointiin, tiedot poistetaan tai anonymisoidaan.
Suostumukseen perustuvassa käsittelyssä henkilötietoja säilytetään niin kauan, kuin rekisteröidyn antama suostumus on voimassa. Mikäli rekisteröity peruuttaa suostumuksensa, hänen tietonsa poistetaan.
Rekisterinpitäjällä on kuitenkin oikeus säilyttää henkilön sähköpostiosoite ns. markkinoinnin kieltolistalla, jotta henkilölle ei enää kohdisteta markkinointitoimenpiteitä.
Uutis- ja asiakaskirjeen sekä mainoskirjeiden ja -lehden rekisteröityjen tiedot päivitetään tarvittaessa. Asiakasrekisterin perustetta ja käsittelyn tarvetta arvioidaan vähintään viiden vuoden välein.

 

Rekisteröidyn oikeudet

• Rekisteröidyllä on oikeus saada pääsy häntä koskeviin henkilötietoihin tässä rekisterissä, mikäli oikeuksia pyytävä henkilö pystytään luotettavasti tunnistamaan rekisteröidyksi. Tätä oikeutta käyttävän rekisteröidyn pyynnöstä rekisterinpitäjä toimittaa rekisteröidylle otteen niistä henkilötiedoista, joita rekisterissä on. Tiedot toimitetaan ensisijaisesti sähköisesti.
• Rekisteröidyllä on oikeus pyytää omien henkilötietojensa oikaisua, mikäli niissä on virheellisiä, epätarkkoja tai vanhentuneita tietoja.
• Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä esim. suoramarkkinointia varten.
• Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumus henkilötietojensa käsittelyyn, mikäli suostumus on pyydetty, kun tietoja on kerätty rekisteröidyltä itseltään.
• Rekisteröidyllä on oikeus saada henkilötietonsa poistettua (”oikeus tulla unohdetuksi”). Henkilötiedot poistetaan, kun
– Henkilötietojen käsittelylle ei ole enää tarvetta.
– Rekisteröity peruuttaa suostumuksensa (mikäli suostumus on pyydetty ja käsittely perustuu suostumukseen).
– Henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.
– Rekisteröity vastustaa henkilötietojensa käsittelyä suoramarkkinointia tai muuta oikeutettuun etuun perustuvaa käsittelyä varten.
– Rekisteröidyllä on oikeus henkilötietojensa käsittelyn rajoittamiseen, mikäli
o Rekisteröity kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden, jolloin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa rekisterinpitäjä voi varmistaa niiden paikkansapitävyyden.
o Käsittely on lainvastaista ja rekisteröity vastustaa henkilötietojen poistamista ja vaatii sen sijaan niiden käytön rajoittamista.
o Rekisterinpitäjä ei enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin, mutta rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.
– Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut rekisterinpitäjälle ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle. Tätä oikeutta voidaan käyttää niihin henkilötietoihin, jotka rekisteröity on itse toimittanut rekisterinpitäjälle, joiden käsittely perustuu suostumukseen tai sopimukseen sekä niiden käsittely suoritetaan automaattisesti. Tiedot toimitetaan jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa (lähtökohtaisesti CSV-tiedosto).
Rekisteröity voi käyttää yllä mainittuja oikeuksiaan ottamalla yhteyttä tästä rekisteristä vastaavaan yhteyshenkilöön.
Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle.
Tämä tietosuojaseloste on päivitetty viimeksi 25.7.2018.